ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี