องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง 101/9 หมู่2 ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94140 โทร:073-473050 Fax:073-473049ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 3
account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สมาชิกสภา
account_box ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
(ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต รักการดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
(ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต รักการดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
account_box สำนักงานปลัด
(ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต รักการดี)
ปลัดองค์การปริหารส่วนตำบลตรัง
(ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต รักการดี)
ปลัดองค์การปริหารส่วนตำบลตรัง
(นางสาวขวัญเรือน แก้วนพรัตน์)
นักวิเคราะนโยบายและแผน
(นางสาวขวัญเรือน แก้วนพรัตน์)
นักวิเคราะนโยบายและแผน
(นางสาวฟาอีซะห์ ยีอูมา)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวฟาอีซะห์ ยีอูมา)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวเรวดี สีสุข)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวเรวดี สีสุข)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวสีตีมารีแย เจะหมะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
(นางสาวสีตีมารีแย เจะหมะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
(นายนิบารูดิง ปิ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายนิบารูดิง ปิ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางเพ็ญศรี สุวรรณกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางเพ็ญศรี สุวรรณกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวโยหะนะ ตาเยะ)
หัวหน้า ศพด.
(นางสาวโยหะนะ ตาเยะ)
หัวหน้า ศพด.
(นางสาวอาอีเสาะ มะมิง)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.
(นางสาวอาอีเสาะ มะมิง)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.
account_box กองคลัง
(นางสุธรรม พรหมศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสุธรรม พรหมศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวเปรมฤทัย จันทร์อักษร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวเปรมฤทัย จันทร์อักษร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นายอดินันท์ อุมาร์)
นักวิชาการคลัง
(นายอดินันท์ อุมาร์)
นักวิชาการคลัง
(นางสาวประไพ แก้วเอียด)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวประไพ แก้วเอียด)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางจุฑาพร ทองขาว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางจุฑาพร ทองขาว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวรุสนา มูซอ)
พนักงานจ้างเหมาโครงการแผนที่ภาษี
(นางสาวรุสนา มูซอ)
พนักงานจ้างเหมาโครงการแผนที่ภาษี
(นางสาวอามีเนาะ วาเตะ)
พนักงานจ้างเหมาโครงการแผนที่ภาษี
(นางสาวอามีเนาะ วาเตะ)
พนักงานจ้างเหมาโครงการแผนที่ภาษี
account_box กองช่าง
(นายอารีฟีน สาเมาะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอารีฟีน สาเมาะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาวมัสตูรา วาแม็ง)
พนักงานทั่วไป
(นางสาวมัสตูรา วาแม็ง)
พนักงานทั่วไป
(นางสาวสมถวิล มะลิวรรณ)
พนักงานทั่วไป
(นางสาวสมถวิล มะลิวรรณ)
พนักงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต รักการดี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ตรัง
(ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต รักการดี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ตรัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือประชาชน
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
folder คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
folder คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ