องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
account_box คณะผู้บริหาร
(นายรอมือลี วาแม็ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
โทร : 0937356514 , 084-890
(นายอารง ดีแม็ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
โทร : 0898783905
(นายสาการียา แมแล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
โทร : 082-4382728
account_box โครงสร้าง
โครงสร้าง
ทีมคณะทำงาน
โทร : 073-473050
account_box ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
(ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต รักการดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
โทร : 092-5530086
account_box สำนักงานปลัด
(ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต รักการดี)
ปลัดองค์การปริหารส่วนตำบลตรัง
โทร : 092-5530086
(นางสาวขวัญเรือน แก้วนพรัตน์)
นักวิเคราะนโยบายและแผน
(นางสาวสีตีมารีแย เจะหมะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
(นางสาววาสนา สาเมาะ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางเพ็ญศรี สุวรรณกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวโยหะนะ ตาเยะ)
หัวหน้า ศพด.
(นางสาวอาอีเสาะ มะมิง)
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.
account_box กองคลัง
(นางสุธรรม พรหมศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 089-9779986
(นางสาวเปรมฤทัย จันทร์อักษร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 086-2858359
(นางสาวประไพ แก้วเอียด)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 081-7488139
(นางจุฑาพร ทองขาว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร : 085-6711033
(นางสาวรุสนา มูซอ)
พนักงานจ้างเหมาโครงการแผนที่ภาษี
โทร : 065-1078299
account_box กองช่าง
( ว่าง )
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาวมัสตูรา วาแม็ง)
พนักงานทั่วไป
โทร : 062-9780481
(นางสาวสมถวิล มะลิวรรณ)
พนักงานทั่วไป
โทร : 087-2889903