องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง 101/9 หมู่2 ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94140 โทร:073-473050 Fax:073-473049ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 7
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
4 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประสัมพันไฟฟ้าสาธารณะเสีย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 77
30 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสนามฟุตบอล - บือกะรูเมาะ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,955.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 92
7 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2560 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 109
30 เมษายน 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนตำบลตรัง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 116
30 มีนาคม 2564
photo โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กเยาชนและคนในครอบครัว ประจำปี 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 101
21 ตุลาคม 2563
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 82
21 ตุลาคม 2563
photo ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564-2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 85
25 กันยายน 2563
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการรักษาความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ข้างทางในพื้นที่ตำบลตรัง ประจำปีงบปะมาณ 2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 3
22 กันยายน 2563
insert_drive_file การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 88
22 กันยายน 2563
insert_drive_file การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 75
21 กันยายน 2563
insert_drive_file ระบบประปา poll โดย : admin เปิดอ่าน : 79
17 กันยายน 2563
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
17 กันยายน 2563
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
7 กันยายน 2563
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 84
3 กันยายน 2563
insert_drive_file ซ่อมแซมไฟฟ้า poll โดย : admin เปิดอ่าน : 43
31 สิงหาคม 2563
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
31 สิงหาคม 2563
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ ประจำปี 2563 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
14 สิงหาคม 2563
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2563 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 51
13 สิงหาคม 2563
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 45
10 สิงหาคม 2563
photo หนังสือแจ้งลูกหนี้ค้างชำระ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 305
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต รักการดี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ตรัง
(ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต รักการดี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ตรัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือประชาชน
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
folder คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
folder คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ