ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง ๔ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง