ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง