ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง