ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้งของท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง