ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ในพื้นที่ตำบลตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง