ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๓/๐๐๘ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๓/๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง