ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่่ายอินเตอร์เน็ตภายในและภายนอกอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง